Obrazci Ekološko kmetijstvo – pridelava

Zvezek zapisov

Vodenje zapisov in evidenc je ena od osnovnih zahtev, ki jih postavlja zakonodaja za ekološko kmetijstvo. Pripravljen Zvezek zapisov vsebuje vse zahteve opredeljene z zakonodajo za ekološko kmetijstvo.

Zapiski morajo biti na kmetiji vedno na vpogled. Uredba o ukrepih v primeru nepravilnosti in kršitev v ekološkem kmetovanju Ur.l.RS št. 96/2014 v členu 6. navaja:« Če izvajalec ne vodi nobene evidence to pomeni hudo kršitev, katere posledica je zavrnitev izdaje oz. razveljavitev certifikata za vse kmetijske pridelke oz. živila.« Stroški, ki nastanejo zaradi nedostopnosti ali pomanjkljivega vodenja zapisov, bremenijo kmetijo (npr. ponovna kontrola ali odvzem certifikata). Pomanjkljivo vodenje zapisov lahko vpliva tudi na status kmetijskih pridelkov oz. živali.

V Zvezek zapisov začnete vpisovati takoj, ob vključitvi v postopek certificiranja. Za pomoč pri zapisovanju naj vam služijo nadaljnja navodila in predtiskani primeri (sivo obarvana polja) v preglednicah.

Vsi zapisi, ki jih morda že vodite, bodo pri kontroli upoštevani, vendar morajo zajemati vsa področja, ki so navedena v Zvezku zapisov. Zapisov in evidenc ni potrebno podvajati. V primeru dokupov poleg zapisov shranjujte tudi vsa dokazila, kot so računi, dobavnice, potrdila,…, ki jih oštevilčite in v preglednici evidentirate kot »štev. priloge«, kjer je to zahtevano in smiselno.

Kontakt

Andreja Kolar

Vodja certifikacijske enote ekološko kmetijstvo – pridelava
Vodja certifikacijske enote Premium piščančja reja (PPR)
Koordinatorka sheme Zaščiteni kmetijski pridelki in živila (ZKPŽ)

Nives Adamič Kričaj

Koordinatorka certifikacijske enote ekološko kmetijstvo – pridelava
Koordinatorka certifikacijske enote ekološko kmetijstvo – predelava

Aleš Veberič

Koordinator certifikacijske enote ekološko kmetijstvo – pridelava